AN GEALBHAN

About AN GEALBHAN

AN GEALBHAN aig DROITSEACH SOCIAL: Ma tha u toigheach air abartaich, seinn 's deagh chuideachd, freagraidh AN GEALBHAN u gach oidhche h-Aoine ann an Taigh-seinnse nan Sùtharlanach, Taigh-òsta Arra-Ghàidheil, Sraid Sauchiehall, 20:30-00:00....

DROITSEACH SOCIAL presents AN GEALBHAN, a weekly inspirational taigh-céilidh held in Sutherlands Bar at the Argyll Hotel, Sauchiehall Street on a Friday night (FROM 8/2/13) from 8:30pm on until 12am.

Tha cothrom agaibh comhradh a ghabhail far nach eil ...

Show the whole text

Sutherland's Bar, Argyll Hotel, 973 Sauchiehall Street
Glasgow

AN GEALBHAN's previous events